เนื้อหาหรือบทเรียน

เอกสารประกอบการบรรยาย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

บทที่ 2 ประเภทของธุรกิจ

บทที่ 3 การจัดการธุรกิจ

บทที่ 4 การผลิต

บทที่ 5 การตลาด

บทที่ 6 การบัญชี

บทที่ 7 การเงิน

บทที่ 8 เงินและสถาบันการเงิน

บทที่ 9 สินเชื่อและเอกสารสินเชื่อ

บทที่ 10 การเสี่ยงภัยและการประกันภัย

บทที่ 11 ภาษีอากร

 บทที่ 12 จริยธรรมทางธุรกิจ